Criteria voor aanvragen

Het bestuur heeft in samenwerking met de Raad van Advies een beleidsplan opgesteld voor de jaren 2015 - 2018. In dit beleidsplan zijn de criteria opgenomen waaraan aanvragen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor financiŽle steun.

Het is van belang dat u het beleidsplan leest alvorens een aanvraag in te dienen.

Lees het beleidsplan 2015 - 2018 door hier te klikken.
Lees ook onze algemene voorwaarden door hier te klikken.

Ook is een lijst met veelgestelde vragen beschikbaar, waaruit u kunt opmaken of uw initiatief in aanmerking komt voor ondersteuning door Stichting Agis Zorginnovatiefonds. Bekijk de veelgestelde vragen door hier te klikken.

Criteria voor voortgangs- en eindrapportages

Wat verwacht het bestuur van Stichting Agis Zorginnovatiefonds van u met betrekking tot de voortgangs- en eindrapportages?

Algemeen
In zijn algemeenheid moet een tussen- en eindrapportage inzicht geven in hoeverre het project voldoet aan de uitgangspunten welke onze stichting bij het toekennen van de aanvraag heeft beoordeeld. Met andere woorden, graag ontvangt het bestuur een verantwoording gebaseerd op de punten die in uw aanvraag en begroting genoemd zijn.

N.B. Als er in de loop van het project veranderingen aangebracht worden qua inhoud of financiŽn, dan verwacht het bestuur dat zij daar vooraf van op de hoogte wordt gesteld.

Specifiek
Het bestuur verwacht rapportage van de volgende punten in de voortgangsrapportages:

  • Hoe verloopt de uitvoering (wat zijn de resultaten tot nu toe) t.o.v. de planning;
  • De werkelijke uitgaven en opbrengsten worden verantwoord, gerelateerd aan de gelijknamige posten in de begroting, waarop de aanvraag is toegekend.

Het bestuur verwacht rapportage van de volgende punten in de eindrapportages:

  • Hoe is de uitvoering t.o.v. de planning verlopen;
  • In hoeverre is de doelstelling van het project gerealiseerd;
  • Hoe c.q. in welke mate wordt er gebruik gemaakt van de uitkomsten van het project en hoe is de continuÔteit gewaarborgd;
  • Een verantwoording van de werkelijke uitgaven en opbrengsten, gerelateerd aan de gelijknamige posten in de begroting, waarop de aanvraag is toegekend;
  • Voor aanvragen boven de Ä 50.000,- wordt gevraagd een accountantsverklaring toe te voegen.